วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

PDCA

ความหมายของ PDCA

คือวงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
P = Plan คือการวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายมราได้กำหนดขึ้น
D = Do คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมี
ความต่อเนื่อง
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามี
ปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอน
ใดบ้าง
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับ
แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป
เมื่อได้แผนงาน (P) นำไปปฏิบัติ (D) ระหว่างปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ(C) พบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปเรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA


p= การวางแผนเรื่องที่ต้องการจะรณรงค์ ได้เรื่องโครงการและคิด Consep  กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ โดยการแบ่งหน้าที่เป็นสองฝ่าย ฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายโซเชี่ยว ที่คอยติดตาม 
        - วางกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ 
        - ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชี่ยว net work  เช่น Facebook twitter mutipty blogger และyoutube 
D= ลงมือทำ
       - เริ่มโครงการถามแผนที่ปฏิบัติไว้โดยฝ่ายกิจกรรม  เริ่มกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้ กับกลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายโซเชี่ยวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ และนำกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ และทำกิจกรรมผ่านสื่อ โดยมีกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ 10 กิจกรรม
C= ตรวจสอบ 
        - เมื่อลงมือปฏิบัติจะต้องตรวจสอบว่ากิจกรรมที่ทำนั้นได้รับการตอบรับเพียงได้ และแก้ไขข้อกพร่องของโครงการ ที่เกิดปัญหาขึ้น 
A= ปรับปรุงแก้ไข
       - เมื่อตรวจสบกิจกรรมว่าเกิดการบกพร่อง เราก็จะแก้ไขกิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับ ต่อ ๆไป เพื่อให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 2ฝ่ายด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น